0  item(s)
Total: €0.00
a wide range of motorcycle spares

TANK CURE EPOXY VERWIJDERAAR

€19.95

Uitverkocht

Epoxy Remover Gebruiksaanwijzing

Belangrijke aanwijzingen voor gebruik:

 • Epoxy Remover mag alleen worden toegepast in stalen tanks.
 • Zeker niet gebruiken in kunststof tanks (chemische reactie)
 • Epoxy Remover nooit in een verwarmde tank gieten.
 • Niet opslaan in de zon of in de buurt van warmtebronnen.
 • Niet in de buurt van vlam of een heet metaaloppervlak brengen.
 • Epoxy Remover niet in combinatie met andere stoffen gebruiken.
 • Epoxy remover niet gebruiken in tanks met een benzine- of olierestant.
 • Het verdient aanbeveling om het werken met Epoxy Remover in de buitenlucht te doen.
 • Na gebruik van de remover de tank ALTIJD direct grondig naspoelen met water en Tank Cure Reiniger
 • Ontroester (zuur) pas gebruiken nadat de tank is gespoeld met water en met Tank Cure Reiniger 
 • Tank niet blootstellen aan hoge temperaturen na het gebruik van Epoxy Remover. Ook niet na het spoelen! Explosiegevaar!!

Toepassing van Epoxy Remover

Epoxy Remover kunt u gebruiken om een oude laag coating uit uw benzinetank te halen. Verwijder eerst alle 

benzine uit uw tank en spoel hem na met water. Daarna de tank droog maken en af laten koelen indien nodig.

Epoxy Remover tast de lak op uw tank sterk aan. Uw tank daarom verpakken in een plastic zak die u rond om 

de vulopening afplakt met tape. De opening van de benzinekraan degelijk afsluiten. Zorg dat u ook een goede 

afsluiting voor de vulopening van de tank heeft.

LET OP: Epoxy Remover nooit in een verwarmde tank gieten! 

Zorg voor goede ventilatie (buitenlucht), handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril voordat u de 

bus Epoxy Remover opent.Vermijd inademen van damp. Giet de Epoxy Remover in de tank en sluit de 

vulopening. Tank enkele tellen rustig schudden zodat de Epoxy remover zich verspreidt over de gehele bodem 

van de tank. Maak hierna de vulopening even open om eventuele overdruk te laten ontsnappen. Denk aan bril en 

LET OP: door temperatuursverschil tussen de tank en de Epoxy Remover kan er zeer snel overdruk 

Zet uw tank op een koele en goed geventileerde plaats. Laat de Epoxy Remover gedurende een dag in de tank 

zitten waarna u het restant aftapt (buiten!). De oude epoxylaag in uw tank komt in kleine schilfers naar buiten. 

De tank naspoelen met veel water. Voordat u een nieuwe laag coating aanbrengt eerst de tank goed reinigen met 

Tank Cure Tank Reiniger.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Goede ventilatie, handschoenen, beschermende kleding en

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren: Goede ventilatie.

Eerste hulp maatregelen: Na het inademen: in frisse lucht brengen.

Opslag: Opslaan in een goed gesloten verpakking op goed geventileerde en 

veiligheidsbril.

Vermijd inademen van damp.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

Na huidcontact: wassen met water en zeep.

Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met 

stromend water spoelen.

Na inslikken: mond spoelen met water, een arts raadplegen.

koele plaats. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. 

Niet opslaan in de zon of in de buurt van warmtebronnen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu: 

Mag niet in riolering of oppervlaktewaterwater terechtkomen.

Restanten afvoeren als chemisch afval

Brandbestrijding Geschikte blusmiddelen: CO2, bluspoeder of waterstraal.

Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat

Tegen alcohol bestand is.

EEG classificatie en etikettering: Symbool: licht ontvlambaar

H-zinnen: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

P-zinnen:` Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het 

etiket ter beschikking houden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete

oppervlakken. –Niet roken.

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur

gebruiken.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding./oog-
bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de huid: verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.

De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/

regionale/nationale/internationale voorschriften.

Chemische benaming: Mengsel 

Gevaarlijke bestanddelen: 1,3-dioxolan CAS nummer 646-06-0 50-100 %


 • Model: 2613


Artikel opgenomen in ons assortiment op maandag 12 oktober, 2015.

Copyright © 2018 Roukama Motorparts VOF. Powered by Zen Cart
Designed by: TotallyZenned